mixxt

Zarejestruj się!

Witaj w mixxt!

Zasady użytkowania

Zasady użytkowania

Ogólne warunki użytkowania portalu mixxt

Serwis dostępny pod adresem URL HYPERLINK "http://www.mixxt.net" http://www.mixxt.net (“mixxt.net” lub “Portal”) jest dostarczany przez firmę mixxt GmbH (“mixxt”), z siedzibą przy Irmintrudisstraße 13, 53111, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządzającego Olivera Ueberholza. Poszczególne społeczności posiadają własne domeny np. “mixxt.de” lub “mixxt.com” (dla celów niniejszego dokumentu również ujęte w warunkach “mixxt.net” lub „Portalu”).


1. Pełnoprawni użytkownicy i zawarcie umowy

1.1 Niniejszy Portal jest przeznaczony dla osób powyżej 12 roku życia. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się na stronie. Warunkiem rejestracji oraz dalszego korzystania z członkostwa jest podanie aktualnego i aktywnego adresu internetowego. Ponadto wymagane jest podanie kompletnych i poprawnych danych w przypadku jakichkolwiek zmian ich bieżąca aktualizacja.

1.2 W procesie rejestracji użytkownik wybiera sobie nazwę użytkownika, tzw. mixxt-ID oraz swoje hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie tajności swojego hasła i nie będzie go udostępniał osobom trzecim w celu dostępu do portalu mixxt za pośrednictwem swojego mixxt-ID.

1.3 Niniejsza umowa uznana za zawartą w momencie wysłania przez użytkownika formularza rejestracji oraz potwierdzenie procesu rejestracji przez mixxt, przy okazji, którego użytkownik otrzymuje kod aktywacyjny niezbędny do pierwszego logowania.

1.4 Aby zostać członkiem danej społeczności należy dokonać rejestracji na jest serwisie.

2. (“Widerrufsbelehrung”) – Informacje dotyczące odstąpienia

2.1 Oświadczenie o odstąpieniu

Użytkownik może odstąpić od uczestnictwa w społeczności, której był do tej pory członkiem, w ciągu dwóch tygodni, bez podania przyczyny rezygnacji. Najłatwiej dokonać tego za pośrednictwem linka „rezygnacja” (Link). Rezygnacji można również dokonać w formie pisemnej, przesyłając do nas formularz rezygnacji (faksem lub mailem). W takim przypadku, wymieniony wyżej okres dwóch tygodni wypowiedzenia biegnie od daty otrzymania przez mixxt powyższego formularza, nie wcześniej jednak niż od daty zawiązania umowy. Wspomniany okres wypowiedzenia nie nabiera biegu do momentu, kiedy mixxt nie wywiąże się ze spoczywających na nim zobowiązań wynikających z rozdz. 312 § 2 niemieckiego Kodeksu Cywilnego („BGB”) w nawiązaniu do rozdz. 1 § 1,2 i 4 BGB-InfoV oraz rozdz. 312e §1 s. 1 BGB w nawiązaniu do rozdz. 3 BGB-InfoV. Wystarczy w odpowiednim terminie nadesłać powyższy formularz. Użytkownicy dokonują rezygnacji za pośrednictwem linka „rezygnacja”, poprzez nadesłanie formularza na powyższy adres lub email [support@mixxt.net] …, bądź też na numer faksu [+49 228 299 799 779]…

2.2 Konsekwencje odstąpienia

W następstwie usankcjonowanej prawnie rezygnacji, strony zwrócą sobie wzajemnie świadczone usługi lub pobrane wynagrodzenia. W przypadku, gdy użytkownik nie będzie w stanie zwrócić dostarczonych wcześniej usług lub zwróci je w gorszym stanie, Administrator może zostać zobowiązany do rekompensaty na rzecz mixxt.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do rezygnacji w przypadku gdy mixxt rozpoczął przewidziane umową działania na wyraźną zgodę Administratora, wyrażoną przed upływem stosownego terminu lub też gdy użytkownik samodzielnie zainicjował dostarczanie usługi (np. poprzez załogowanie się lub edycję zawartości danej społeczności).

Koniec oświadczenia o rezygnacji.

3. Dostęp do zawartości serwisu

3.1 mixxt.net jest platformą komunikacyjną, która umożliwia osobom trzecim (dalej zwanym “Administratorami”) tworzenie i samodzielne administrowanie własnych społeczności lub serwisów stworzonych i prowadzonych na własne potrzeby oraz oferujących członkostwo w nich swoim użytkownikom. Mixxt zapewnia wyłącznie oprogramowanie na potrzeby wymienionych wyżej społeczności. Ich zawartość pochodzi od użytkowników będących członkami poszczególnych społeczności.

3.2 Poza oprogramowaniem, mixxt zapewnia swoim serwisom takie opcje zawartości jak Blogi, Twitter, Sekwencje i zestawienia aktywności poszczególnego użytkownika.

3.3 W ramach świadczonych usług, mixxt regularnie dostarcza Administratorom informacji na temat wszelkich dokonywanych zmian i aktualizacji. Podczas procesu rejestracji lub w dowolnym momencie użytkowania, użytkownik może zapisać się do cotygodniowego newslettera elektronicznego.

3.4 W serwisach wszystkich społeczności występują reklamy. Ilość i zakres reklam publikowanych w serwisach poszczególnych społeczności zależy wyłącznie od ich Administratorów. Nie publikowanie reklam jest usługą płatną dodatkowo.

4. Obowiązki użytkownika

4.1 Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać mające zastosowanie przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec. Zabrania się publikowania jakichkolwiek treści promujących przemoc lub stanowiących zagrożenie dla niepełnoletnich a także uznawanych za rasistowskie lub pornograficzne lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi treściami. Każdy z użytkowników musi dostosować zarówno swoje zachowanie jak i publikowane treści do faktu, iż mixxt.net jest serwisem dostępnym dla osób w wieku od lat 12. W związku z powyższym, wszelkie treści uznane przez mixxt za nieprzyzwoite lub też niezgodne z prawem są zakazane.

4.2 W zakresie publikowanych treści i materiałów, każdy użytkownik zobowiązany jest dopilnować żeby były wolne od roszczeń ze strony osób trzecich oraz żeby nie naruszały praw osób trzecich. Użytkownik zwalnia mixxt z odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z publikowanymi treściami i materiałami jak również zachowania użytkowników, nie wyłączając uzasadnionych opłat sądowych niezwiązanych z tymi roszczeniami.

4.3 Wszelkie działania użytkownika, które mają na celu uniemożliwienie funkcjonowania mixxt.net lub znaczne ograniczenie jego użyteczności, są zabronione pod groźbą zastosowania wszelkich mających zastosowanie środków prawnych lub cywilno-prawnych. Szczególnie zabronione są działania mające na celu ingerencję w fizyczną lub merytoryczną zawartość serwisu, jak również elektroniczną kradzież danych, w tym nie wyłączając crawlingu i scrapingu danych.

4.4 Usługi świadczone przez mixxt.net nie mogą być wykorzystywane dla celów bezprawnych. Zarówno świadczone usługi jak i oferowane oprogramowanie mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do serwisu społecznościowego oferowanego w ramach portalu mixxt.net i nie mogą być kopiowane. Szczególnie zabrania się rejestrowania osób trzecich na mixxt.net bez ich wiedzy lub wyraźnej zgody.

4.5 Użytkownik nie może żądać prawa dostępu do danej społeczności. Dostęp do społeczności zależy wyłącznie od danego Administratora. Dana społeczność może zostać zawieszona lub okresowo niedostępna w dowolnej chwili.

5. Treści publikowane przez użytkownika

5.1 Treści publikowane na serwisach poszczególnych społeczności w ramach mixxt.net pochodzą wyłącznie od związanych z nią użytkowników. Jej administracją zajmuje się Administrator danej społeczności na własną odpowiedzialność. Zawartość składająca się z opinii i ocen wyrażanych przez użytkownika pochodzi wyłącznie od niego a nie od mixxt.

5.2 Jakiekolwiek skargi dotyczące poszczególnych treści publikowanych w ramach danej grupy będą kierowane w pierwszej kolejności do Administratora tejże grupy. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem jego profilu. Ponadto, większość publikowanych materiałów jest opatrzona tzw. “funkcją zgłoszenia użytkownika” – ikony, za pośrednictwem której można zgłaszać skargi dotyczące publikowanych treści. W pilnych przypadkach należy skontaktować się bezpośrednio z mixxt pod adresem email: support@mixxt.net

5.3 Użytkownicy publikują informacje w ramach danej społeczności na swoją wyłączną odpowiedzialność. Nie istnieje możliwość upoważnienia osób trzecich do publikacji informacji, nawet w przypadku, gdy osoba upoważniona jest członkiem danej społeczności. Ponadto mixxt zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie treści publikowanych przez danych użytkowników, jeżeli naruszają one postanowienia zawarte w punkcie 4.1 i 4.2.

6. Ochrona danych użytkownika
Oświadczenie o ochronie danych na mixxt.net jest dostępne tutaj. LINK?.

7. Odpowiedzialność mixxt

7.1 Mixxt ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zamierzone rażące zaniedbanie.

7.2 W przypadku niezachowania należytej staranności, mixxt ponosić będzie odpowiedzialność za niedotrzymanie zasadniczych postanowień niniejszej umowy. Za zasadnicze postanowienia przyjmuje się takie postanowienia umowy, które wynikają dla użytkownika z jej przedmiotu i istoty lub te, które umożliwiają należyte wywiązanie się z niniejszej umowy oraz należytą staranność, na której użytkownik może zwyczajowo i nieprzerwanie polegać.

7.3 Odpowiedzialność mixxt za pomniejsze zaniedbania ogranicza się do szkód typowych i możliwych do przewidzenia.

7.4 Odpowiedzialność za szkody pośrednie, podobnie jak za utracone zyski nie wchodzi w zakres zwyczajowego niezachowania staranności z wyjątkiem sytuacji, w których odpowiedzialność nie jest ograniczona do postanowień punktu 7.2.

7.5 Ograniczenia odpowiedzialności mixxt przewidziane w punktach od 7.2 do 7.4 nie mają zastosowania w przypadku wszelkich, przewidzianych przez prawo, odpowiedzialności mixxt oraz gwarantów niniejszej umowy, podobnie jak w przypadku uszkodzeń ciała lub uszczerbków na zdrowiu lub życiu.

7.6 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności mixxt dotyczą również osobistej odpowiedzialności jego statutowych przedstawicieli i agentów. Ponadto, ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie również do wszelkich roszczeń, nie wyłączając roszczeń z czynu niedozwolonego.

8. Wypowiedzenie umowy, zmiany AT mixxt.net oraz postępowanie wobec społeczności

8.1 Zarówno użytkownik jak i mixxt są upoważnieni do wypowiedzenia członkostwa z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia.

8.2 Ponadto, w uzasadnionych przypadkach mixxtowi przysługuje prawo wypowiedzenia użytkownikowi członkostwa bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli użytkownik kilkakrotnie zamieści na mixxt.net treści, które stanowią naruszenie niniejszych postanowień i nie naprawi powyższego naruszenia, mimo uprzedniego upomnienia, w przewidzianym na to okresie czasu. Mixxt zastrzega sobie prawo również do zawieszenia lub wykluczenia użytkownika z jednej lub więcej społeczności.

8.3 W uzasadnionych przypadkach, mixxt zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych czynności wobec niektórych społeczności.
Dotyczy to m.in. sytuacji, w których:

- następuje całkowite usunięcie społeczności
- następuje zawieszenie społeczności lub
- w przypadku przejścia społeczności w status “niewidoczny” tj., gdy społeczność pozostaje aktywna, ale nie jest wymieniana na publicznej liście społeczności z niezależną stroną główną. Ponadto jest dostępna wyłącznie dla użytkowników znających dany adres URL.

Użytkownik nie będzie przedstawiał roszczeń w związku z powyższymi czynnościami mixxt.

8.4 W wyniku wypowiedzenia członkostwa użytkownika, jego dane główne oraz jego profil zostają usunięte pod warunkiem, że nie istnieje konieczność ich przechowywania. W wyniku wypowiedzenia lub ograniczenia członkostwa użytkownik może zażądać usunięcia zamieszczonych przez niego treści i materiałów. Użytkownicy mają prawo zgłosić swoje zastrzeżenia Administratorowi społeczności. W zależności od warunków poszczególnych społeczności oraz rodzaju zgłaszanych zastrzeżeń, mogą one być rozpatrzone lub nie.

8.5 Mixxt zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości i struktury mixxt.net w dowolnym momencie, nie wyłączając możliwości wypowiedzenia lub odpłatnego udostępnienia niektórych opcji i usług. W przypadku nowych usług i opcji dostępnych za opłatą, odpłatność zostanie wprowadzona jedynie po uprzednim otrzymaniu zgody przez użytkownika.

9. Różne

9.1 Niniejsze Warunki Użytkowania mixxt stanowią ogólne warunki dla mixxt.net. W przypadku, gdy użytkownik postanawia założyć własna społeczność i zostać jej Administratorem, zastosowanie mają również Warunki Użytkowania dla Administratorów. W przypadku sprzeczności zastosowanie mają Warunki Użytkowania dla Administratorów.

Ponadto, każdy Administrator ustanawia podstawowe warunki dla swojej społeczności, które mają zastosowanie obok Warunków Użytkowania mixxt. W przypadku sprzeczności, rozstrzygające są warunki ogólne mixxt.net.

9.2 Postanowienia niniejszej umowy podlegają jurysdykcji prawa niemieckiego. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, (CISG) nie mają zastosowania. Przyjmując, że użytkownik jest kupcem („Kaufmann”) w rozumieniu niemieckiego Kodeksu Spółek Handlowych Handelsgesetzbuch oraz nie posiada prawa stałego pobytu w Niemczech w momencie wstąpienia na drogę sądową, za jedyne miejsce postępowania sadowego przyjmuje się Bonn.

9.3 W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania w całości lub części, fakt ten nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień.

9.4 Niniejsze Warunki Użytkowania mixxt orz pozostałe dokumenty związane z członkostwem użytkownika będą przechowywane przez mixxt po zawiązaniu niniejszej umowy. Warunki użytkowania dostępne są w języku niemieckim i angielskim. W swojej aktualnej wersji znajdują się pod adresem URL http://o.mixxt.pl/networks/wiki/index.tos Wcześniejsze wersje nie są dostępne.

Wersja z Października 2008


Tags

Ostatnia zmiana dokonana przez Jakub Górnicki dnia 29.03.2009 o godz. 13:58.

Logowanie

Serwis tylko dla zaproszonych użytkowników.

Alternatywne logowanie

Użyj swojego konta z innego serwisu

Informacje o serwisie

 • Szukaj:

 • Nazwa serwisu

  o.mixxt.pl
  wszystko o mixxt

 • Właściciel serwisu

  Jakub Górnicki

 • Utworzono dnia

  26.11.2008

 • Użytkownicy

  6

 • Język

  polski